Используй тег #CharlieCooper поделись своим взглядом на стиль | Наш Lookbook

Забронировать

 

Договір

про надання послуг фото

 

                    м. ____________                                                                                                                                                                                                                                                                                «___» __________ 201__р.

                    

                    Фотограф _____________________, іменований надалі «Виконавець» і_______________________, іменований (-а) в подальшому «Клієнт», уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

                   1.1. Виконавець здійснює фотозйомку за завданням клієнта ______________, на умовах та у відповідності з даним Договором. Докладний перелік приведений в Додатку 1.

 

2. Права та обов’язки

                   2.1. Виконавець якісно і сумлінно виконує взяті на себе обов'язки, передбачені в Додатку 1 до данного договору.

                   2.2. Клієнт зі своєї сторони зобов'язаний забезпечити Виконавцю усі необхідні умови для надання послуг фото, обмежити втручання третіх осіб, присутніх на фото.

                   2.3. В обов'язки Клієнта входить організація і оплата транспортування Виконавця до місця надання послуг і назад.

                   2.4. Фото також може здійснюватися третіми особами (гості, члени сім'ї та ін.) за умови, що вони не заважають Виконавцю виконувати свої обов'язки.

                   2.5. Виконавець не несе відповідальності за послуги, що надаються третіми особами (наприклад, фотографом РАГСу).

 

3. Вартість надання послуг та порядок розрахунків

                   3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за даним договором вказана в Додатку 1.

                   3.1.1. Робота Виконавця понад обумовленого часу оплачується додатково:   кожна додаткова година роботи фотооператора оплачується в розмірі ___________ грн.;

                   3.2. У день підписання даного Договору Клієнт зобов'язаний сплатити завдаток в розмірі 10% від суми даного договору, і складає _________ (_________________________) грн. У випадку відмови Клієнта від послуг Виконавця завдаток не повертається.

                   Завдаток є гарантією резервування Виконавцем дати даного замовлення та надання послуг в день і в обсягах, передбачених даним договором.

                   3.3. Повний розрахунок за даним договором здійснюється в день надання послуг та фіксується в даному договорі.

                   3.4. У разі порушення Клієнтом умов п. 3.2 даного Договору (відмова від повного розрахунку за надані послуги) Виконавець має право не передавати результати своєї роботи (фотоматеріали) Клієнту до повного розрахунку.

                   3.5. Додаткові витрати (транспорт, харчування та ін) компенсуються Клієнтом додатково або організовується власними силами та засобами.

 

4. Обсяг послуг

                   4.1. Виконавець здійснює фотозйомку тільки тих подій і заходів, які потрапляють в інтервал часу, зазначеного в       Додатку 1.

                   4.2.  Вибір фотообладнання, методів і способів зйомки, а також необхідність залучення асистентів (помічників) є прерогативою Виконавця.
                   4.3. Найбільш інформативні та якісні матеріали відбираються Виконавцем і проходять обробку (тонова та корекція кольору, базова ретуш, кадрування, застосування художніх ефектів, чорно-біла обробка). Базова ретуш включає в себе  видалення тимчасових дефектів шкіри - прищі і   

                   пігментні  плями. Зміна пропорцій фігури і особи, зачіски, сукні, фотомонтаж розглядаються як додаткові послуги і обговорюються окремо.
                   4.4.  Замовник погоджується з вибором конкретних кадрів, моментів, місць і ракурсів, а також стилем фотографування та обробки Виконавця. Фотограф фіксує події за своїм баченням і сприйняттям (стилем) і не може знімати як інший фотограф. Виконавець враховує особисті побажання  

                   Замовника (якщо вони не суперечать морально-етичним поглядам Фотографа). Виконавець не гарантує фотозйомку всіх присутніх на заході.

 

                   4.5. Протягом 90 календарних днів від дати надання послуг Виконавець зобов'язаний передати Клієнту фінальний матеріал -  flash-накопичувач з фотознімками в подарунковій упаковці.

                   4.6. Протягом 7-и календарних днів з момент передачі фінального матеріалу, Клієнт має право звернеться до Виконавця в електронному вигляді (на juliayaroshenko1108@gmail.com) вказавши на бажані доробки, переданого матеріалу, а Виконавець зобов'язаний їх виконати (якщо дані

                   доопрацювання входять в замовлений Пакет послуг) не пізніше 14 календарних днів від дати звернення Клієнта.

                   4.7. У разі надання послуг протягом більше ніж 6 годин, Клієнт зобов'язаний надасть Виконавцю час і можливість для приймання їжі та відпочинку тривалістю не менше 15 хвилин.

 

                   4.8. Замовник своїм підписом  гарантує ознайомлення другої половини з вартістю та стилем роботи Виконавця, а також з портфоліо Виконавця.

 

 

5. Зміна умов надання послуг

                   5.1. У разі змін часу (і / або місця) надання послуг, Клієнт зобов'язаний повідомити Виконавця про всі зміни, не пізніше 20-00 вечора, що передує даті надання послуг.

                   5.1.1. Своєчасно повідомлений про зміни про час і / або місці проведення зйомок Виконавець зробить все можливе, щоб надати послуги якісно і в повному обсязі. У разі якщо такі зміни не дозволяють Виконавцю якісно надати передбачені даним договором послуги, Виконавець може 

                   відмовитися від надання послуг із збереженням завдатку.

                   5.1.2. Не повідомлення або невчасне повідомлення про зазначені вище зміни звільняє Виконавця від відповідальності за ненадання чи неповне надання послуг.

                   5.2. У момент надання послуг Клієнт може, за згодою Виконавця, збільшити обсяг надаваних послуг (збільшити час зйомки, редагування більшого обсягу фотографій, збільшення тривалості зйомки і т.д.) з наступним перерахунком вартості надаваних послуг і повною оплатою в той же день, якщо 

                   інше не обумовлено сторонами.

 

6. Порядок і умови використання відзнятого матеріалу

                   6.1. Авторські та суміжні права на весь відзнятий матеріал належать Виконавцю, якщо в письмовому вигляді не обумовлені інші умови. Замовник не заперечує проти публікації його зображень в некомерційних цілях в Інтернеті і друкованих виданнях.

                   6.2. Замовник має право на некомерційне використання отриманого фотоматеріалу: друк фотографій у будь-якому форматі для особистих цілей і публікацію отриманого фотоматеріалу в Інтернеті, в останньому випадку зазначення авторства та посилання на фотографа обов'язкове.

                   6.3. За бажанням Замовника, він має право на викуп виключних авторських прав на відзнятий матеріал, що закріплюється підписанням договору про передачу виключних прав на фотографічні твори, одержані способами, аналогічними фотографії. Вартість передачі авторських прав

                   обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

 

7. Форс-мажор

                  7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні

                  запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

                  7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі, причому на вимогу іншої сторони повинен бути представлений засвідчує документ. Інформація повинна містити дані про характер

                  обставин, оцінку їх впливу на виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором і на термін виконання зобов'язань.

                  7.3. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов'язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору, всі зусилля до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов'язань.

 

8. Вирішення спорів

                  8.1. Все суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

                  8.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд у судовому порядку.

 

9. Додаткові умови

                  9.1. З моменту підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, втрачають силу.

                  9.2. Всі доповнення і зміни до цього Договору оформлюються письмово і підписуються сторонами. Належним чином оформлені доповнення і зміни є невід'ємною частиною цього Договору.

                  9.3. У частині, неврегульованою цим Договором, відносини сторін будуються відповідно до чинного законодавства.

                  9.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу.

 

                  9.5. Додатки до цього Договору: Перелік і вартість надаваних послуг (Додаток 1).

 

 

 

10. Реквізити і підписи Сторін


                  Замовник (П.І.Б.):  _________________________________________________________

                  Контактна інформація:  _____________________________________________________

                  Виконавець: (П.І.Б.) ________________________________________________________
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ___ / ___ / 201__ р

 

 

Додаток 1

до ДОГОВОРУ  від ___ / ___ / 201__ р

 

                     1. Дата проведення весілля ___ / ___ / 201__ р

                     2. Час початку / закінчення фотозйомки ___ г ___ хв/___ г ___ хв 
                     3. Адреса початку зйомки____________________________________________________________________________________________

                     4. Локації __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     5. Початок регістрації ___ г ___ хв

                     6. Початок банкету ___ г ___ хв

                     7. Вартість заказа _________  грн. 
                     8. У вартість входить: 

                     - консультації;

                     - фотозйомка; 
                     - обробка фотографій; 
                     - не менше _____ фото в електронному вигляді;

                     - друк фото форматом _________ см, ___ штук;

                     - додатково: _____________________________________________________________________________

                    9. Порядок оплати: 

 

                    - Послуги фотозйомки _________ грн.                          кошти отримані Виконавцем __________________
 

 

Дата складання ___ / ___ / 201__ р.

Дата виконання ___ / ___ / 201__ р.

  Підпис Виконавця ______________

  Підпис Замовника  ______________